Những bức ảnh chụp ở Việt Nam * Internet

08 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 4718)
Nhng bnh khiến bn khó tin là ch Vit Nam

 

Dưới góc máy chnh, nhng cnh đp quen thuc ca Vit Nam tr nên k o và đp hơn bao gi hết.
 
1. Sapa mùa tuyết trng
Khung c£nh ¹p ngá ngàng Sapa nhïng ngày tuy¿t phç tr¯ng
Khung cnh đp ng ngàng Sapa nhng ngày tuyết ph trng
 
C£ Sapa trông nh° mÙt thành phÑ châu Âu mùa này
C Sapa trông như mt thành ph châÂu mùa này
 
Nét ¹p hiÇn ¡i, l¡ l«m cça Sapa mùa ông nm 2013
Nét đp hiđi, l lm ca Sapa mùđông năm 2013
 
Tuy¿t phç tr¯ng các thía ruÙng b­c thang ß tÕ 14, thË tr¥n Sa Pa
Tuyết ph trng các tha rung bc thang  t 14, th trn Sa Pa
2. Phan Xi Păng mây mù
Nóc nhà ông D°¡ng nh° ang b¡i trong lÛp mây mù, không khác gì mÙt béc tranh thçy m·c sÑng Ùng
Nóc nhà Đông Dương như đang bơi trong lp mây mù, không khác gì mt bc tranh thy mc sng đng
 
Dù nhìn g§n hay nhìn xa thì nhïng ám mây luôn ôm l¥y Énh núi
Dù nhìn gn hay nhìn xa thì nhng đám mây luôôm lđnh núi
 
Núi bÓng bÁnh trong biÃn s°¡ng t¡o nên c£nh quan kó £o vô cùng
Núi bng bnh trong bin sương to nên cnh quan k o vô cùng
3. Bin C Thch, Phan Thiết
Bãi biÃn CÕ Th¡ch tÍa l¡c t¡i mÙt n¡i v¯ng v» thuÙc Ëa ph­n xã Bình Th¡nh, huyÇn Tuy Phong, tÉnh Bình Thu­n, cách thành phÑ Phan Thi¿t kho£ng 90km, m·c dù ã °ãc °a vào khai thác nh°ng biÃn n¡i ây v«n giï nguyên nét hoang s¡
Bãi bin C Thch ta lc ti mt nơi vng v thuđa phn xãBình Thnh, huyn Tuy Phong, tnh Bình Thun, cách thành phPhan Thiết khong 90km, mc dù đã đượđưa vào khai thác nhưng bin nơđây vn gi nguyên nét hoang sơ
 
Hình d¡ng và màu s¯c Ùc áo cça á n¡i ây trß thành mÙt iÃm thu hút du khách vì không chÉ ¡n thu§n mÙt màu en hay xám mà có nhiÁu màu s¯c khác nhau, nh°: nâu, vàng, tím, xanh lam, tr¯ng &vÛi nhïng °Ýng vân r¥t ¹p. D°Ûi nhïng ãt sóng và ánh n¯ng, c£ bãi á ánh lên nhïng gam màu lung linh nh° nhïng viên ngÍc thu§n khi¿t nh¥t
Hình dng và màu sđđáo cđá nơđây tr thành mtđim thu hút du khách vì không ch đơn thun mt màđen hay xám mà có nhiu màu sc khác nhau, như: nâu, vàng, tím, xanh lam, trngvi nhng đường vân rđp. Dưới nhng đt sóng vàánh nng, c bãđá ánh lên nhng gam màu lung linh nhưnhng viên ngc thun khiết nht
4. Trang tri cu Phan Rang
Nhïng hình £nh chn cëu ­m ch¥t du måc ß mÙt trang tr¡i cëu t¡i Phan Rang. Phan Rang là vùng ¥t chn cëu có lËch sí trm nm và cing là vùng ¥t hình thành giÑng cëu duy nh¥t ß ViÇt Nam
Bnh như được ch các vùng cao nguyên Tây Tng, đp ngngàng và khá l lm. 
 
Nhïng hình £nh chn cëu ­m ch¥t du måc ß mÙt trang tr¡i cëu t¡i Phan Rang. Phan Rang là vùng ¥t chn cëu có lËch sí trm nm và cing là vùng ¥t hình thành giÑng cëu duy nh¥t ß ViÇt Nam.
Nhng hình nh chăn cđm cht du m mt trang tri cu ti Phan Rang. Phan Rang là vùng đt chăn cu có lch s trăm năm và cũng là vùng đt hình thành ging cu duy nh Vit Nam.
5. Bãi Hang Rái - Ninh Thun
N±m ß phía Nam cça vËnh V)nh Hy, cách thành phÑ Phan Rang chëng 35 km, bãi Hang Rái giÑng nh°  mÙt nàng công chúa ang ngç yên  giïa các Ëa danh nÕi ti¿ng thuÙc tÉnh Ninh Thu­n ang chÝ ng°Ýi ¿n  ánh théc . Bãi Hang Rái không chÉ có Ëa th¿ núi ch¯n sóng, ch¥t chÓng lên nhau t¡o nên nhïng hang Ùng ¹p m¯t mà còn là khu vñc sinh sÑng cça loài rái cá.
N phía Nam ca vnh Vĩnh Hy, cách thành ph Phan Rang chng 35 km, bãi Hang Rái ging như mt nàng công chúđang ng yên gia cáđa danh ni tiếng thuc tnh Ninh Thuđang ch người đế“đánh thc. Bãi Hang Rái không ch có đa thế núi chn sóng, cht chng lên nhau to nên nhng hang đng đp mt mà còn là khu vc sinh sng ca loài rái cá.
 
N±m ß phía Nam cça vËnh V)nh Hy, cách thành phÑ Phan Rang chëng 35 km, bãi Hang Rái giÑng nh°  mÙt nàng công chúa ang ngç yên  giïa các Ëa danh nÕi ti¿ng thuÙc tÉnh Ninh Thu­n ang chÝ ng°Ýi ¿n  ánh théc . Bãi Hang Rái không chÉ có Ëa th¿ núi ch¯n sóng, ch¥t chÓng lên nhau t¡o nên nhïng hang Ùng ¹p m¯t mà còn là khu vñc sinh sÑng cça loài rái cá.
Hang Rái thc s là đđim dành cho nhng ngườđam mê vi ngh thut nhiếnh
 
6. Đà Lt
Rñc rá à L¡t vÁ êm. Trông à L¡t nh° thành phÑ ánh sáng Paris
Rc r Đà Lt v đêm. Trông Đà Lt như thành ph ánh sáng Paris
 
N¿u có dËp i qua èo Mimosa (à L¡t), du khách có thà ng¯m ngôi nhà nhÏ xinh °ãc phç trong màu hoa tím ß l°ng èo. Trông c£nh này, du khách s½ ngá nh° b°Ûc vào mÙt câu chuyÇn cÕ tích.
Nếu có dđi qua đèo Mimosa (Đà Lt), du khách có th ngm ngôi nhà nh xinh được ph trong màu hoa tí lưng đèo. Trông cnh này, du khách s ng như bước vào mt câu chuyn c tích.
7. Phá Tam Giang - Huế
NÕi ti¿ng là vùng §m phá n°Ûc lã lÛn nh¥t ông Nam Á, cách thành phÑ Hu¿ kho£ng 12 km, phá Tam Giang mang trong mình v» ¹p hoang s¡, v¯ng l·ng khi¿n b¥t kó ai ¿n ây cing Áu thán phåc, tr§m trÓ và òa lên sung s°Ûng.
Ni tiếng là vùng đm phá nước l ln nhĐông Nam Á, cách thành ph Huế khong 12 km, phá Tam Giang mang trong mình v đp hoang sơ, vng lng khiến bt k ai đếđây cũng đu thán phc, trm tr và òa lên sung sướng.
 
ChiÁu trên Phá Tam Giang
Chiu trên Phá Tam Giang
 
Núi ôi Qu£n B¡ - TÉnh Hà Giang.
Núi Đôi Qun B - Tnh Hà Giang.
 
Nhïng con °Ýng èo ·c tr°ng trên ¥t Hà Giang.
Nhng con đường đèđc trưng trêđt Hà Giang.
 
Non n°Ûc Tràng An - Ninh Bình
Non nước Tràng An - Ninh Bình
 
Non n°Ûc Tràng An - Ninh Bình
Non nước Tràng An - Ninh Bình
 
T)nh l·ng bên dòng sông - Sông Thu BÓn, HÙi An.
Tĩnh lng bên dòng sông - Sông Thu Bn, Hi An.
 
C¥t vó - Sông Thu BÓn, HÙi An.
Ct vó - Sông Thu Bn, Hi An.
 
Bình minh trên cánh Óng ThÑt NÑt - Tri Tôn, An Giang.
Bình minh trên cánh đng Tht Nt - Tri Tam Giang
Nguồn: Internet chuyển bởi HA 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn